Avís legal

L'Horta Teatre

DADES IDENTIFICATIVES DEL TITULAR DEL LLOC WEB

En compliment del deure d’informació estipulat en l’article 10 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, L’Horta Teatre SL, amb CIF B97865422, amb inscripció en el registre mercantil de VALÈNCIA, llibre 8636, tom 8636, foli 92, fulla 5923, inscripció 11, d’ara en avant L’Horta *Teatre, en qualitat de titular del lloc web lhortateatre.com, amb domicili en CARRER *SANT MARTÍ DE *PORRES, 17, codi postal 46026 de VALÈNCIA, adreça de correu electrònic informacio@lhortateatre.com i telèfon 963759643, procedeix a comunicar-los la present informació que conforma i regula les condicions d’ús en aquesta pàgina, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que, els usuaris del lloc web que es publica sota el nom de domini lhortateatre.com, assumeixen i es comprometen a respectar.

CONDICIONS D’ÚS

La utilització de lhortateatre.com atorga la condició de Usuari de lhortateatre.com, bé siga persona física o jurídica i obligatòriament implica l’acceptació completa, plena i sense reserves de totes i cadascuna de les clàusules i condicions generals incloses en l’Avís Legal. Si el Usuari no estiguera conforme amb les clàusules i condicions d’ús d’aquest Avís Legal, s’abstindrà d’utilitzar lhortateatre.com. Aquest Avís Legal està subjecte a canvis i actualitzacions pel que la versió publicada per L’Horta Teatre pot ser diferent a cada moment en què el Usuari accedisca al Portal. Per tant, el Usuari ha de llegir l’Avís Legal en totes i cadascuna de les ocasions en què accedisca a lhortateatre.com.

A través de lhortateatre.comL’Horta Teatre facilita a el Usuari l’accés i la utilització de diversos continguts publicats per mitjà d’Internet per L’Horta Teatre o per tercers autoritzats.

El Usuari està obligat i es compromet a utilitzar lhortateatre.com i els Continguts de conformitat amb la legislació vigent, l’Avís Legal, i qualsevol altre avís o instruccions posats en el seu coneixement, bé siga per mitjà d’aquest avís legal o en qualsevol altre lloc dins dels Continguts que conformen lhortateatre.com, així com amb les normes de convivència, la moral i bons costums generalment acceptades. A aquest efecte, el Usuari s’obliga i compromet a NO utilitzar qualsevol dels Continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en l’Avís Legal o per la legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguen danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propis o contractats per L’Horta *Teatre, d’un altre USUARI o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

El Usuari s’obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers qualsevol classe de material contingut en lhortateatre.com, com ara informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari, logotips, marques, icones, tecnologia, fotografies, programari, enllaços, dissenye gràfic i codis font, o qualsevol altre material al qual tinguera accés en la seua condició de Usuari de lhortateatre.com, sense que aquesta enumeració tinga caràcter limitatiu. Així mateix, de conformitat amb tot això, el Usuari no podrà:

  • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compte amb l’autorització escrita i explícita de L’Horta *Teatre, que és titular dels corresponents drets, o bé que això resulte legalment permés.
  • Suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el “copyright” i altres dades identificatives de la reserva de drets de L’Horta Teatre o dels seus titulars, de les petjades i/o identificadors digitals, marques d’aigua, o de qualssevol altres mitjans tècnics establits per al seu reconeixement.

El Usuari haurà d’abstindre’s d’obtindre i fins i tot d’intentar obtindre els Continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagen posat a la seua disposició a aquest efecte o s’hagen indicat a aquest efecte en les pàgines web on es troben els Continguts o, en general, dels que s’empren habitualment en Internet a aquest efecte sempre que no comporten un risc de mal o inutilització de lhortateatre.com, i/o dels Continguts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en lhortateatre.com són propietat de L’Horta Teatre o, en el seu cas, dels seus respectius propietaris, sense que puga entendre’s que l’ús o accés al Portal i/o als Continguts atribuïsca a el Usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius i sense que puguen entendre’s cedits a el Usuari, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguen existir sobre aquests Continguts. D’igual manera els Continguts són propietat intel·lectual de L’Horta Teatre, o de tercers en el seu cas, per tant, els drets de Propietat Intel·lectual són titularitat de L’Horta Teatre o de tercers que han autoritzat el seu ús, als qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta Web, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de L’Horta Teatre o de tercers inclosos en lhortateatre.com que hagen cedit continguts donarà lloc a les responsabilitats legalment establides.

DISPONIBILITAT DE LHORTATEATRE.COM

L’Horta Teatre no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a lhortateatre.com, als seus continguts, ni que aquest es troben actualitzats, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per a, en el seu cas, evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los. Per consegüent, L’Horta Teatre no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en el Usuari que porten causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produïsquen la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

L’Horta Teatre exclou, amb les excepcions contemplades en la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguen deure’s a la falta de disponibilitat, continuïtat o qualitat del funcionament de lhortateatre.com i dels Continguts, al no compliment de l’expectativa d’utilitat que el USUARI haguera pogut atribuir a lhortateatre.com i als Continguts.

La funció dels “Hiperlinks” que apareixen en aquesta Web és exclusivament la d’informar el Usuari sobre l’existència d’altres Web que contenen informació sobre la matèria. Dits “Hiperlinks” no constitueixen suggeriment ni cap recomanació.

L’Horta Teatre no es fa responsable dels continguts d’aquestes pàgines enllaçades, del funcionament o utilitat dels *Hiperenlaces ni del resultat d’aquests enllaços, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguen produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), els documents o els fitxers de el Usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a el Usuari per aquest motiu.

L’accés a lhortateatre.com no implica l’obligació per part de L’Horta Teatre de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a el Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius, per tant, L’Horta Teatre no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguen produir durant la prestació del servei de lhortateatre.com, ni dels possibles danys que puguen causar-se al sistema informàtic de el Usuari o de tercers (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en aquest, com a conseqüència de la presència de virus en l’ordinador de el Usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la Web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

La prestació del servei de lhortateatre.com i dels Continguts té, en principi, duració indefinida. L’Horta Teatre, no obstant això, queda autoritzat per a donar per acabada o suspendre la prestació del servei de lhortateatre.com i/o de qualsevol dels Continguts en qualsevol moment. Quan això siga raonablement possible, L’Horta Teatre advertirà prèviament la terminació o suspensió de lhortateatre.com.

QUALITAT DE LHORTATEATRE.COM

Donat l’entorn dinàmic i canviant de la informació i serveis que se subministren per mitjà de lhortateatre.comL’Horta Teatre realitza el seu millor esforç, però no garanteix la completa veracitat, exactitud, fiabilitat, utilitat i/o actualitat dels Continguts. La informació continguda en les pàgines que componen aquest Portal només té caràcter informatiu, consultiu, divulgatiu i publicitari. En cap cas ofereixen ni tenen caràcter de compromís vinculant o contractual.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

L’Horta Teatre exclou tota responsabilitat per les decisions que el Usuari puga prendre basat en aquesta informació, així com pels possibles errors tipogràfics que puguen contindre els documents i gràfics de lhortateatre.com. La informació està sotmesa a possibles canvis periòdics sense previ avís del seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels Continguts.

NOTIFICACIONS

Totes les notificacions i comunicacions per part de L’Horta Teatre a el Usuari realitzats per qualsevol mitjà es consideraran eficaços amb caràcter general.

JURISDICCIÓ

Per a quantes qüestions se susciten sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que puguen derivar-se del seu ús, totes les parts intervinents se sotmeten als Jutges i Tribunals de la província de VALÈNCIA, renunciant de manera expressa a qualsevol altre fur que poguera correspondre’ls.

LEGISLACIÓ APLICABLE

El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent.

@lhortateatre